facebook
Consenza products
Gebruiksvoorwaarden

Copyright (auteursrecht) / intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigenrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, videobeelden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van PureFood QoLp BV

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De door PureFood QoLp BV op / via deze site(s) verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. De op deze site opgenomen informatie / adviezen is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PureFood QoLp BV alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor alle mogelijke gevolgen hiervan. PureFood QoLp BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van site(s) die niet door PureFood QoLp BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van PureFood QoLp BV.

De prijzen op de website zijn slechts een richtlijn. Onze afnemers kunnen hiervan afwijken.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, anders dan voor eigen gebruik noodzakelijk. De afnemer is verplicht aanwijzingen van PureFood QoLp BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wij behouden ons het recht toe, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beeindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Ons advies

Fabrikanten kunnen ten alle tijde de ingredienten van producten wijzigen. Het kan dus voorkomen dat wij later de informatie op onze site wijzigen. Wij raden u dan altijd aan om de verpakking in de winkel te controleren op allergenen, ingredienten en andere voor u belangrijke informatie. Dan weet u zeker wat u koopt.

disclaimer